نرم افزار مجموعه معانی اصطلاحات ثبتی اندروید

نرم افزار اندروید, نرم افزار فارسی اندروید 22 شهریور 94
نرم افزار مجموعه معانی اصطلاحات ثبتی اندروید
4.25 (85%) 8 votes

در این برنامه اندرویدی مجموعه معانی بیش از 100 اصطلاح ثبتی را که درک آنها برای برخی از اشخاص سخت می باشد را گرد آوری شده تا در هنگام معاملات ملکی و … از سردرگمی شما جلوگیری گردد .

اصطلاحات ثبتی املاک

برخی از اصطلاحات همانند زیر می باشد

آگهی تحدید حدود اختصاصی

املاکی که به واسطه عدم حضور مالک یا جهات دیگرتحدید عمومی نشده یا باصطلاح از تحدیدخارج شدهباشند در صورتیکه به استناد تبصره ذیل ماده15 قانون ثبت نتوان آنها راتحدید عمومی نموددر این صورت به در خواست مستدعی ثبت یا قائم مقام قانونی او و هزینه شخصیوی با ذکرعلت می توان نسبت به آن ملک تحدید حدود اختصاصی بعمل آورد آگهی اختصاصی جنبه استثنایی دارد.

 

آگهی تحدید حدود عمومی

بعد از انتشار اولین آگهی نوبتی املاکی که بهعنوانمجهول المالک از آنها قبول ثبت به عمل آمده انتشار آگهی تحدیدحدودعمومی امکانپذیر می باشد(ماده66 آئین نامه قانون ثبت) ودر تهیه پیش نویسآگهی تحدیدعمومی رعایت نکات زیر ضروری است:
پیش نویس آگهی تحدید حدود عمومیهر بخش بهترتیب شماره املاک تهیه و برای هر یک یا چند پلاک با توجه به موقعیت ومساحت آنهاروز یا روزهائی برای تحدید حدود تعیین می شود(موضوع مواد61 و62 آئین نامه قانون ثبت) وتاریخ روزتحدید و ساعت مقرر برای شروع عملیات تحدیدی باید ذیل شماره پلاکهای مربوطهقید شود. در ذیل آگهی تذکر داده می شود مجاوری که نسبت به حدود یاحقوقارتفاقی ملک مورد تحدید حقی برای خود قائل است می تواند ظرف مدت 30 روز ازتاریختحدید به وسیله اداره ثبت به مرجع صلاحیت دار عرض حال دهد(ماده20 قانونثبت(

 

آگهی فقدان پرونده

چنانچه پرونده ثبتیمفقود گردید در راستای تشکیل پرونده ثبتی المثنی آگهیفقدان پرونده که شامل مشخصات پرونده وملک ومالک می باشد در یکی از روزنامه های محلی یا کثیرالانتشار منتشر می شود

آگهی مذکور مربوط به پرونده های ثبتیاملاکی است کهدارای اظهار نامه هستند و تحدید حدود آنها به عمل آمده اعم از اینکه ثبتدفتر املاکشده و دارای سند مالکیت باشند یا نباشند

 

آگهی فقدان سند مالکیت

آگهی فقدانسند مالکیت توسط متصدی دفتر املاک با ملاحظه محتویات پرونده وثبت دفتر املاک تهیه می شود در این آگهی بایستی مشخصات کامل مالک شمارهپلاک و محلوقوع ملک و نحوه مفقود شدن سند مالکیت و معاملاتی که در سند مالکیت ثبت شدهقیدگردد. آگهی در دو نوبت به فاصله ای کهکمتر ازده روز نباشد بایستی در روزنامه چاپ شود و در آن قید گرددکه پس از انتشارنوبت دومظرف ده روز چنانچه کسی اعتراضی نداشته باشد می تواند به ثبت محل اعلام داردو یاانقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض سند المثنی صادر خواهد شد.

 

آگهی های نوبتی

براساس ماده 59 آئین نامه قانون ثبت کلیه املاکیکهدر هر سه ماه به ثبت می رسند بایستی به ترتیب مقرر در آئین نامه در دو نوبتبهفاصله 30 روز با ذکر شماره پلاک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع آن دریکی ازروزنامه های محلی یا کثیرالانتشار که از طریق وزارت ارشاد اسلامی تعیین میشوندآگهی گردند تا 90 روز از تاریخ اولین انتشار به ثبت محل کتباً اعلام و رسیددریافتدارند.
در آگهی نوبتی که هر سه ماه یکبار تهیه و منتشر می شود بایدمشخصاتو نکات زیر منظور گردد:
شماره پلاک و مشخصات مالک و نوع ملک و محلوقوعاملاکی که اظهار نامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهیدر ردیفمنظور گردیده اند.
املاکی که قبلاً اظهار نامه آنها تنظیم ولی اشتباهاًدر موعدمقرر آگهی نشده اند.
املاکی که آگهی نوبتی آنها در وقت مقرر منتشر و لاکنبواسطه اشتباه مؤثری که در انتشار آنها رخ داده و به موجب آراء هیئت نظارتیا دستوراداری مستند به اختیارات تفویضی هیئت نظارت موضوع بندهای 385-386-387مجموعهبخشنامه های ثبتی تا اول مهر 65 منجر به تجدیدآگهی شده اند

در مقدمه پیش نویس آگهینوبتی نام شهرستان مربوطه قید سپس مشخصات وشمارهپلاکهای ثبتی املاک هر بخشی که در سه ماهه مربوطه قبل ثبت شده اند بترتیباز کوچکبه بزرگ با ذکر مشخصات مالک یا مالکین آن قید آنگاه مشخصات ملک و مالک یامالکیناملاک موضوع بند 2 و بدنبال آن مشخصات ملک و مالک یا مالکین املاک موضوعبند 3 کهدر اجرای دستور هیئت نظارت یا دستور اداری مستند به اختیارات تفویضی منجربه تجدیدآگهی شده اند قید می شود.
سپس در پایان آگهی زمان قبول اعتراض نسبت بهاملاکردیف 1و2 که 90 روز و املاک ردیف 3 که 30 روز بعد از تاریخ اولین انتشاراست ذکر میگردد و نیز مدلول مواد16 و17و 20 قانون ثبت در پایان آگهی درج و تاریخانتشار نوبتاول و دوم نیز برابر قانون تعیین و قید می شود.

به موجب ماده 16 قانون ثبت هرکس می توانداعتراضی نسبت به ثبت ملک مورد نظر داشته باشد ظرف 90 روز از تاریخ نشراولین آگهینوبتی مراتب را کتباً به ثبت محل مر بوطه اعلام و رسید در یافت نماید.

 

اجاره

عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند. (ماده 466 از قانون مدنی)اجاره اشخاص: در اجاره اشخاص کسی که اجاره می‌‌نماید مستاجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مال‌الاجاره اجرت نامیده می‌شود. (ماده 512 از قانون مدنی)

منظور از اجاره مذکوره در این ماده (تبصره 1 از ماده 1 قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 10/3/1339) آن است که تصرف متصرف به عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از این که نسبت به مورد تصرف سند رسمی یا غیررسمی تنظیم شده یا تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او باشد.

 

 

اراضی آیش

به اراضی می گویند که :

اولا زمینی که بالفعل مالک دارد ثانیا مزروعی است ثالثا مالک برای مدتی معلوم و محدود از آبادی آن چشم پوشیده باشد .

 

 

اراضی بایر

به اراضی می گویند که : اولا مالک بالفعل داشته باشند هر چند مالک فعلی آن مشخص نباشد . ثانیا مشغول به کشت و زرع آبادی از هر قبیل اعم از بنا و قنات و اشجار و غیره نباشد. ثالثا مالک برای مدتی نا معلوم و نامحدود از آبادی آن چشم پوشیده باشد . رابعا از اراضی بستر رودخانه و انهار عمومی و حریم آنها نباشد

غالبا زمین بایر را به حساب زمین موات می گذارند .

 

 

 

اراضی دولتی

اراضی دولتی اعم از ثبت شده و ثبت نشده دایر و بایر عبارت است از: الف) اراضی موات، ب) اراضی که به نحوی از انحا به دولت منتقل شده است اعم از طریق اصلاحات ارضی، خالصه، مجهول المالک و غیره، ج) اراضی متعلق به دولت که دراختیار اشخاص حقیقی و حقوقی یا مؤسسات دولتی قرار دارد و به علت عدم استفاده یا عدم اجرا مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است. (بند 10 ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب)

 

اراضی شهری

اراضی شهری ‌زمین‌هایی است‌که در‌محدوده قانونی و‌حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها قرار گرفته است. (ماده 2 از قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366)

 

 

اراضی متروکه

به اراضی می گویند که : اولا سابقه مالکیت خصوصی مسلم داشته باشد ثانیا فعلا مشغول به کشت و زرع و آبادی نباشد ثالثا مالک سابق از مالکیت آن چشم پوشیده باشد

 

 

اراضی موات

زمین‌های غیرآبادی است که سابقه احیا و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. (بند 3 واژه‌نامه از لایه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/1359 شورای انقلاب)

اراضی موات شهری زمین‌هایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد. (ماده 3 از قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360)

به اراضی می گویند که : اولا سابقه مالکیت خصوصی آن معلوم نباشد یعنی مجهول باشد ثانیا مشغول به کشت و زرع و آبادی نباشد ثالثا بالفعل مالک نداشته باشد

 

 

ارتفاق

حقی است برای شخص در ملک دیگری. (ماده 93 از قانون مدنی)

 

استعلام املاک

استعلام ورقه بهادار و متحد الشکلی است که به وسیلهدولت چاپ و منتشر میشود و سفید آن از طرف ادارات ثبت در قبال اخذ بهاء به دفاتر اسناد رسمیتحویل میگردد. دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند هنگام انجامهرگونهمعامله نسبت به املاک قبلاً جریان ثبتی آنها را از اداره ثبت محل وقوعملکاستعلام نمایند هم چنین پاره ای از دستگاههای اجرائی ذیربط و یا مراجعقضائی صالحهنیز در مواقع ضروری و لازم مجاز به استعلام جریان ثبتی املاک جاری هستند

اعتبار پاسخ استعلامیه هائی که محل وقوع دفترخانه و اداره ثبتدر یک شهر است یک ماه و دوایر شعب تابعه همان حوزه چهل و پنج روزاست.(بند 28مجموعهبخشنامه های ثبتی)
برای هر ملک یا یک صفحه دفتر املاک یکاستعلامیهتنظیم می شود و قید چند شماره ملک روی یک استعلام جایز نیست.(بند31 مجموعهبخشنامههای ثبتی)

 

اسباب تملک

تملک حاصل می‌شود: 1- به احیا اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه، 2- به وسیله عقود و تعهدات، 3- به وسیله اخذ بشفعه، 4- به ارث، (ماده 140 از قانون مدنی)

 

اسناد مالکیت صادره دراجرای قانون اصلاحات ارضی

اسناد مالکیتی که دراجرای مقررات اصلاحات ارضی وبر طبق مواد 142و144 قانون ثبت به نام زارعین صاحب نسق صادر می گردد .

 

اسناد مالکیت صادره دراجرای ماده 147 اصلاحی قانون ثبت

مطابق با ماده 147 اصلاحی قانون ثبت واصلاحات بعدی آن برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاک وباغات واراضی کشاورزی ونسق های زراعی که به صورت “عادی” منتقل شده وبه لحاظ موانع قانونی با صدور توافق طرفین به دستور رئیس ثبت ودر غیر اینصورت با صدور رای توسط هیات حل اختلاف سند مالکیت به نام متقاضی صادر می گردد.

 

اسناد مالکیت صادره دراجرای ماده 148 اصلاحی قانون ثبت

مطابق با ماده 148 اصلاحی قانون ثبت چنانچه املاک مورد تقاضا متعلق به دولت یا شهرداری وموقوفه باشد موضوع در هیات حل اختلاف مطرح شده وسند مالکیت به نام متقاضی صادر می گردد.

دانلود نرم افزار اصطلاحات ثبتی اندروید

اگر مطالب سایت دبلیوموبایل برایتان مفید بود لطفا عضو کانال تلگرام سایت شوید .

https://telegram.me/wmobile

هر هفته به اعضای کانال یک دستگاه تبلت به قید قرعه اهدا می شود .
نسخه برنامه : 6.8.4 قابل اجرا در سیستم عامل اندروید

دسترسی کامل به اینترنت

چنانچه این نرم افزار را توسط رایانه دانلود کرده اید فایل دانلود شده را توسط رم ریدر ، بلوتوث ، و یا هر وسیله دیگر به حافظه گوشی یا تبلت خود انتقال داده و از گوشی یا تبلت خود اقدام به نصب نمایید . پس از نصب نرم افزار شما قادر به اجرای آن خواهید بود .

برخی از نرم افزار ها جهت اجرا نیازمند اینترنت می باشند که شما بایستی اینترنت دستگاه خود را فعال نمایید .

چنانچه در اجرای برخی از برنامه ها با مشکل مواجه شدین می توانید سوال خود را در قسمت نظرات همین مطلب اعلام فرمایید تا کارشناسان سایت در اولین فرصت شما را راهنمایی کنند .

نظرات خود را در رابطه با این موضوع درمیان بگذارید